Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Ekonomika a management / Krizový manažer (manažer se zaměřením na krizové řízení) - rekvalifikační kurz

Krizový manažer (manažer se zaměřením na krizové řízení) - rekvalifikační kurz

Kurz je akreditován na základě § 108 zákona č.435/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT ČR č. 176/2009  jako rekvalifikační kurz.

Stáhnout informační leták ZDE

Cíle

Cílem kurzu je poskytnout studentům ucelené vědomosti z oblasti krizového managementu. Kurz je rozdělen do pěti dílčích částí, které na sebe vzájemně navazují. Úvodní část přibližuje problematiku řízení podniku ve vazbě na risk management s důrazem na riziko jako zdroje podnikové krize. Druhá část je zaměřena identifikaci příčin krize a krizové řízení. Ve třetí části se studenti seznámí s problematikou finančního řízení podniku. Čtvrtá část je zaměřena na oblast krizové komunikace a time managementu. Pátá závěrečná část přibližuje problematiku krizového řízení z právního hlediska. Kurz je ukončen testem a obhajobou závěrečného projektu, jehož cílem je aplikovat získané znalosti v praxi.

Cílová skupina

Kurz je určen pro každého, kdo se chce získat přehledné informace o oblasti krizového řízení. Je určen jak pro řadové zaměstnance tak pro vedoucí malých a středních firem, pro které by mohlo být toto téma aktuální. Dále pro zaměstnance soukromých i státních společností či neziskový sektor. V neposlední řadě je též nabízen uchazečům v evidenci úřadu práce jako možnost získání ojedinělé rekvalifikace.

Jedinou podmínkou je ukončené úplné středoškolské vzdělání.

Obsah kurzu

Výstup kurzu a jeho zakončení

Kromě odborných teoretických a praktických znalostí, které se účastníci kurzu odnesou, každý úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s časovou dotací 125 hodin s celostátní platností. Za úspěšné absolvování kurzu se považuje splnění následujících podmínek:

  • absolvování alespoň 70 % přímé výuky kurzu
  • složení písemného testu s úspěšností alespoň 70 %
  • vypracování a obhajoba závěrečného projektu před komisí

Zakončení kurzu -- podrobněji:

1. Písemný test (časová náročnost testu -- max. 1 hodina )

· Test bude rozdělen do pěti základních částí. První část bude zaměřena na ověření znalostí z oblasti risk managementu. Druhá část otestuje znalosti z oblasti krizového managementu. Třetí část bude zaměřena na ověření znalostí z ekonomiky podniku jako preventivního nástroje předcházení krize i aktivního nástroje krizového řízení. Čtvrtá část otestuje znalosti z problematiky krizové komunikace a time managementu. Poslední pátá část ověří znalosti z právních souvislostí spojených s řízením pohledávek a insolvencí podniku.

2. Vypracování projektu (časová náročnost - Prezentace 15 minut na studenta + 10 min diskuse , tj. nejdéle 30 min.)

  • Student zpracovává projekt samostatně na vybraný podnik z libovolného odvětví národního hospodářství. Rozsah práce je 15 str. A4 (bez úvodní strany a obsahu), řádkování 1,5, velikost písma 12. Požadovaná struktura je následující -- úvod (popis podniku a charakteristika odvětví, ve kterém působí); cíl (specifikace hlavního cíle s rozpracováním do jednotlivých dílčích cílů); metodika (bude obsahovat popis jednotlivých kroků řešení a charakteristiku metod, které budete používat, aby jste dosáhli stanoveného cíle); vlastní práce; shrnutí a závěr; literatura (úprava dle platné normy). Jelikož práce nemá žádnou literární rešerši, tak základní pojmy, které budete používat definujte pod čarou a uvedete zdroj, ze kterého jste čerpali, např. riziko chápu jako.....
  • Zadání závěrečného projektu má mít dvě varianty, student si individuálně zvolí jednu z nich.

o Krizový management ve vybraném podniku

První varianta zpracování projektu je zaměřena na analýzu současného stavu podniku s cílem identifikovat krizi a hledat její skutečné příčiny a navrhnout způsoby řešení krize.

o Mapa rizik vybraného podniku s návrhem protirizikových strategií

Druhá varianta zpracování projektu je zaměřena na proaktivní přecházení vzniku krize. Úkolem studenta bude zpracovat mapu rizik, která působí na vybraný podnikatelský subjekt. Z identifikovaných rizikových faktorů student vybere deset faktorů, které zakreslí do krizové matice. Popíše způsob, kterým určil pravděpodobnost jeho výskytu a závažnost dopadů na podnik. V závěru navrhne vhodnou strategii řízení těchto rizik. Pro každou navrhovanou strategii uvedete silné a slabé stránky a kvantifikuje její přínosy a náklady spojené s její realizací. Vybraných deset rizikových faktorů musí být alespoň ze třech různých skupin rizikových faktorů (např. z vnitřního a vnějšího prostředí...).

Organizace studia

Výuku zajišťují erudovaní lektoři Mendelovy univerzity v Brně.

Výuka proběhne v učebně Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Zemědělská 5, 613 00 Brno.

Kurz je určen pro studijní skupinu 11 -- 15 účastníků.

Termíny kurzu

budou upřesněny

Výuka probíhá ve třídenních blocích (čt, pá,so), obvykle v rámci 8 vyuč. hodin od 8:00 nebo 9:00 hod.

1.blok 

4.blok   

2.blok  

5.blok   

3.blok  

Závěr. zkoušky --

bude upřesněno

Cena

11 900,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Organizace studia

Kurz je určen pro studijní skupinu 10 - 15 účastníků.

Místo konání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 613 00 BRNO, Budova E

Odborný garant

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (Ústav managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

Lektoři kurzu

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (Ústav managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

Ing. Josef Zrůst (Ústav managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

Ing. Tomáš Pyšný (Ústav managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

JUDr. Andrea Hrdličková (Ústav práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (Ústav podnikové ekonomiky Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně)

Místo konání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 613 00 BRNO

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Termín uzávěrky přihlášek - bude upřesněno

Podmínky účasti

odevzdání (zaslání) přihlášky a zaplacení účastnického poplatku, ukončené středoškolské vzdělání

Kontaktní osoby

Ing. Kamil Nechuta
Manažer výukových programů - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 216
BA05N4013 (E4.13)
kamil.nechuta@mendelu.cz

Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 537
BA39N5043 (Q5.43)
josef.zrust@mendelu.cz

Fotografie