Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Ekonomika a management / Specializační studium Oceňování podniku

Specializační studium Oceňování podniku

Specializační studium pro experty, znalce a odhadce

Program celoživotního vzdělávání Oceňování podniku je uskutečňován na Mendelově univerzitě v Brně, Institutu celoživotního vzdělávání podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.

Důvodem je vyjít vstříc odborníkům se zájmem o zvyšování své kvalifikace a prohlubování kompetencí za účelem dosažení vyšší konkurenceschopnosti na trhu práce.

Pro komplexní výkon této profese jsou nutné teoretické a praktické znalosti z celé řady vědních oborů zejména práva, ekonomiky a technických oborů. Posluchači kurzu proto budou seznámeni se základy práv a povinností znalců a odhadců, managementem podniku, podnikovou ekonomikou, finančním a manažerským účetnictvím, finanční analýzou a jednotlivými přístupy k oceňování podniku a součástí jeho majetku (nemovitosti, nehmotný majetek, stroje a technologie).

Absolvování tohoto studia umožňuje získání živnosti dle platného znění živnostenského zákona.

Cíl studia

Cílem studia je komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti oceňování podniku (odhadce, znalce, experta). Odbornou kvalifikaci absolvent musí prokázat vysokou kvalitou vědomostí a znalostí potřebných pro ocenění podniku. Součástí studia je také seznámení s mezinárodními standardy, jejichž součástí jsou etické požadavky, jejichž dodržování vytváří obraz kvalifikovaného a zodpovědného výkonu této profese.

Cílová skupina

Studium je určeno jak pro odborníky z praxe se zájmem o prohloubení svých znalostí, tak pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol. Absolvování vysokoškolského studia není podmínkou pro absolvování kurzu.

Obsah studia

V průběhu studia posluchači absolvují řadu předmětů ekonomického ( finanční management, finanční analýza, fúze a akvizice podniku, podnikový marketing apod.) a právního charakteru (právní postavení znalce a odhadce, obchodní právo, instrumenty kapitálového trhu apod.). Součástí výkladu oceňování podniku je také oceňování ostatních druhů majetku, které s touto disciplínou předmětně souvisí (oceňování nemovitostí, nehmotného majetku, pohledávek, cenných papírů, movitého majetku, přírodních zdrojů apod.). Součástí studia je praktická výuka a počítačové zpracování ocenění v programu Microsoft excel.

Ve všech předmětech je kladen důraz na systémové zařazení do činnosti oceňování. Posluchači v průběhu studia vykonávají ze stěžejních předmětů zkoušky (2x ústní, 3x písemná). Součástí studia je zpracování případové studie ve formě posudku vybraného podniku (podnik si zajistí sami účastníci).

Studium je ukončeno komisionální zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Délka studia

4 semestry (2 roky) - 3 semestry výuka, poslední semestr zpracování záv.práce

Studium kopíruje školní rok - zahájení aktuálního běhu kurzu -  podzimní semestr 2013

Specializační studium bude probíhat kombinovanou formou.

Výukové bloky budou probíhat s třítýdenní frekvencí vždy v pátek (12-20) hod. a sobotu (9-17)

Organizace studia

Studium je členěno na bloky přímé výuky formou přednášek, seminárních cvičení, konzultací a na část samostudia. Součástí studia je vypracování závěrečné práce dle individuálního zadání. Celková dotace přímé výuky za dobu studia je 240 hodin.

Absolventi získají vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon činností:

  • 1. Odhadců podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pro obor oceňování majetku. Uchazeči jsou povinni seznámit se s aktuálním zněním zákona a požadavky pro výkon této profese,
  • 2. Znalců, jmenovaných podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací podle druhu majetku dle členění resortu ministerstva spravedlnosti. Znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo z jeho pověření předseda krajského soudu z občanů ČR, kteří mají mimo jiné potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost.
  • 3. Expertů jako samostatných poradců nebo zaměstnanců poradenských společností či znaleckých ústavů.

Důležité upozornění: Absolvování studia nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je výlučně v kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu podle místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. ve znění dalších předpisů.

Metody výuky

Při výuce je využito standardních výukových metod, přednášek, odborných seminářů, řešení případových studií

Personální zabezpečení výuky

Na výuce se podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé, vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti.

Způsob ukončení

Studium bude ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování specializačního studia cžv "Oceňování podniku" v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Cena studia

  • 38 000,- Kč + 21% DPH

Účastníkům je umožněna platba ve 2 splátkách (studentům VŠ ve 4 splátkách), a to vždy před zahájením daného semestru.

Místo konání

Institut celoživotního vzdělávání - budova E, Zemědělská 5, Brno

Možnost ubytování

Mimobrněnští účastníci se mohou ubytovat na VŠ koleji J.A. Komenského, která se nachází v blízkosti areálu univerzity. Bližší informace budou poskytnuty během úvodního výukového bloku.

Podmínky účasti

  • Odeslání přihlášky ke studiu (niz.níže pomocí formuláře) 
  • odeslání kopie maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu - poštou nebo scan emailem - Zdenka Šobová, sobova@mendelu.cz
  • Zaslání stručného / strukturovaného životopisu (profesní profil studenta) poštou nebo scan emailem - Zdenka Šobová, sobova@mendelu.cz
  • ukončené min. středoškolské vzdělání s maturitou
  • úhrada účastnického poplatku (popř. 1.splátky) ve stanovených termínech

Přihlášky

případě zájmu o kurz kontaktujte Zdeňku Šobovou (sobova@mendelu.cz, 545 135 218) . Další běh nejdříve podzim 2015


Kontakty

Ing. Libor Fojtík
odborný garant
47061@node.mendelu.cz

Ing. Zdeňka Šobová
Manažer výukových programů - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
zdenka.sobova@mendelu.cz