Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Odborné kurzy (potravinářství, zemědělství, lesnictví, technika) / Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

kurz je akreditován u MZe ČR - evid.č. 041/13436/2012-Mze

Cíl studia

Komplexní příprava pro výkon zemědělských činností. Zvládnutí teoretického základu i absolvování praxe k ověření teoretických poznatků. Znalosti získané během studia budou prověřeny v závěrečném testu. Po jeho úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu, které je zároveň podkladem pro žádosti o dotace z EU pro potenciální zájemce.

Obsah kurzu

Název předmětu

 Pěstování zemědělských plodin

Chov hospodářských zvířat

Zemědělská technika a technologické linky

Ekonomika podnikání                       

Základy obsluhy informačních technologií              

Základy zemědělského práva a politiky

Zásady bezpečnosti a hygieny práce

Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny

Zpracování projektu  

Teorie  celkem

                  195

Praxe celkem

                   105

Celkem teorie + praxe

300 hod

Závěrečné zkoušky                                                                        

 2 hod

 
Cílová skupina

  • zemědělská veřejnost
  • začínající zemědělci, kteří žádají o dotaci z Programu rozvoje venkova - opatření I.3.2 - úspěšným absolvováním kurzu získají minimální zemědělskou kvalifikaci, která je jednou z podmínek, kterou má příjemce dotace splňovat

Ukončení kurzu

Kurz je ukončen komisionální zkouškou. Zkouška se skládá ze 3 částí - z teoretické zkoušky (písemného testu), ze samostatného vypracování projektu (struktura zde) dle individuálního zadání a z obhajoby zadaného projektu.

  • Teoretická zkouška sestává z písemného testu v rozsahu minimálně 70 otázek. K hodnocení prospěl musí v teoretické části účastník správně zodpovědět nejméně 70% otázek.
  • Obhajoba projektu probíhá před zkušení komisí, doba obhajoby činí max. 30 minut.

Dle metodických pokynů je také třeba vypracovat Deník praxe - praxi si účastníci zajišťují samy, probíhá ve Vámi zvoleném podniku ( formulář zde )

Osvědčení

Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu "Kurz pro výkon obecných zemědělských činností" s celostátní platností. Pro získání osvědčení je nutná minimálně 75% účast na výuce!

Podmínky účasti

  • zaslání (odevzdání) přihlášky ke kurzu
  • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Časový harmonogram kurzu

Kurz bude realizován při přihlášení dostatečného počtu zájemců!

Termíny podzimního běhu roku 2014

20 . - 23. 10         pondělí -- čtvrtek

29. - 31.10           středa -- pátek

3. - 6. 11              pondělí -- čtvrtek

10. - 13.11           pondělí -- čtvrtek

18. - 21.11           úterý -- pátek

 8.12 pondělí závěrečná zkouška

8 vyučovacích hodin denně


 

Cena kurzu

14.900 Kč (celkem, kurz je osvobozen od DPH)

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

 

 
Mediálním partnerem Společnost mladých agrárníků České republiky http://www.smacr.cz/

Kontakty

doc. Dr. Ing. Petr Marada
odborný garant
Akademický pracovník - docent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
+420 545 132 380
BA39N3048 (Q3.48)
petr.marada@mendelu.cz

Ing. Zdeňka Šobová
organizace kurzu
Manažer výukových programů - Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
BA05N4015 (E4.15)
zdenka.sobova@mendelu.cz