Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Přípravné ročníky pro studium na VŠ / Přípravný ročník pro Mezinárodní teritoriální studia

Přípravný ročník pro Mezinárodní teritoriální studia

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií nabízí v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů, ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání, jednoletý přípravný kurz Mezinárodní teritoriální studia. Po úspěšném ukončení kurzu je možno pokračovat na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně ve studiu formou řádného bakalářského studia ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia. Úspěšným absolventům kurzu může vysoká škola, v návaznosti na § 60 odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání. Absolvent kurzu tak může podstatným způsobem své bakalářské studium urychlit. Uznávání absolvovaných předmětů se řídí i článkem č. 13 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

Charakteristika kurzu Mezinárodní teritoriální studia

Kurz je zaměřen na získání znalostí potřebných pro uplatnění na národní a mezinárodní úrovni všude tam, kde je vyžadována komplexní znalost problematiky rozvíjejících se zemí a regionů: především problémů ekonomického, environmentálního, sociálního, kulturního a politického charakteru.

Požadované předpoklady uchazeče

  • Dosažení minimálně středoškolského vzdělání s maturitou.
  • Pokud je student jiné než české národnosti, musí své vzdělání potvrdit nostrifikací maturitního vysvědčení a doložení jazykového osvědčení na úrovni min. B2. 
  • Způsob přijetí ke studiu: Podání přihlášky a zaplacení ceny kurzu. Přihlášky jsou podávány do září 2015. Zahájení kurzu v říjnu 2015. 

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Obsah a rozsah kurzu

Kurz zahrnuje celkem 10 odborných předmětů, učební plán je přiložen. Délka kurzu je 2 semestry. Výuka probíhá 5x za semestr, vždy v pátek odpoledne (14-18 h) a v sobotu (8-12 a 13-17 h) v prostorách Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Tř. Generála Píky 7, Brno. 1 soustředění zahrnuje 12 výukových hodin.

Ukončení kurzu

Posluchačům, kteří splní všechny předepsané povinnosti - 80% docházka a získání 50 kreditů, bude předáno osvědčení o absolvování kurzu.

Cena kurzu

Cena je 12 000 Kč za 2 semestry. (Cena je osvobozena od DPH, placena jednorázově).

Garant kurzu

Ing. Milan Palát, Ph.D., mpalat@mendelu.cz

Učební plán kurzu Mezinárodní teritoriální studia

Semestr

Předmět

Způsob ukončení

Počet kreditů

I.

Rozvojová ekonomika

Zk

6

Mezinárodní obchod

Zk

6

Úvod do rozvojových studií

Zk

4

Rozvojové problémy Latinské Ameriky

Zk

6

Teorie regionálního rozvoje

Zk

6

II.

Sociologie

Zk

5

Rozvojové problémy Afriky

Zk

6

Rozvojové problémy Jihovýchodní Asie

Zk

6

Interkulturní psychologie

Zk

6

Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky

Zk

6

Celkový počet kreditů

57