Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Kariérní poradenství na středních školách

Kariérní poradenství na středních školách

Kurz je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Určen je zejména zájemcům z řad výchovných poradců středních škol, otevřen je však též širší nejen pedagogické veřejnosti.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnutí relevantních informací učitelům středních škol z oblasti kariérního poradenství. Účastníci kurzu získávají užitečné znalosti, dovednosti a konkrétní praktické nástroje využitelné v praxi pedagoga střední školy. Účastníkům jsou představeny nové trendy v oblasti práce se skupinami žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, využití standardizovaných diagnostických nástrojů, využití koučování jako metody k rozvoji osobního potenciálu žáků středních škol. Důraz je kladen zejména na posílení praktických kompetencí účastníků; ať již za využití sebezkušenosti a tréninku při prezenční výuce, či možností konzultovat práci ve vlastním profesním prostředí s lektory kurzu.

Obsah kurzu

Kurz je tvořen čtyřmi výukovými bloky, které zahrnují následující témata

1. blok - kariérní poradenství

 • Identifikace potřeb žáků SŠ v oblasti volby profesní dráhy
 • Orientace žáků SŠ na trhu práce
 • Specifické skupiny žáků SŠ z hlediska kariérního poradenství (nadaní žáci, žáci ohrožení sociálním prostředím, žáci různým způsobem hendikepovaní)
 • Rozvoj praktických dovedností potřebných pro získání povolání (psaní životopisu, motivační dopis, účast na výběrovém řízení)

2. blok - metody kariérního poradenství

 • Možnosti využití metod kariérního poradenství pedagogickými pracovníky středních škol, nestandardizované metody (rozhovor, SWOT analýza, metody rozhodování)
 • Práce s metodou Dotazník volby povolání
 • Práce s metodou Test profesních zájmů

3. blok - kariérní koučink

 • Princip využití koučinku při kariérním poradenství
 • Rozvoj obecných kompetencí koučování (vedení rozhovoru, kladení otázek, poskytování zpětné vazby)
 • Specifické oblasti kariérního koučinku (směřování žáků střední škol k identifikaci vlastního potenciálu, směřování žáků k vytvoření představ o vlastní profesní dráze, vytváření profesních cílů a plánů k jejich dosažení)

4. blok - individuální konzultace

 • Rozvoj praktických kompetencí pedagogů v oblasti kariérního poradenství, využití diagnostických nástrojů a metod kariérního koučinku.

Délka a organizace kurzu

Celková dotace 61 hodin je rozdělena následujícím způsobem:

56 hodin přímé výuky v 7 setkáních po 8 vyučovacích hodinách + 5 hodin samostatná práce pod supervizí

Studijní skupina

6 - 12 účastníků

Termín

14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5. a 6. 6. (liché pátky)

9:00 - 16:30 (zahrnuta přestávka na oběd).

Cena kurzu:

3600 Kč. Kurz je osvobozen od DPH.

Účastníci kurzu obdrží studijní příručku Kariérní poradenství na středních školách a podkladové materiály k realizaci probíraných technik ve vlastní praxi. Absoleventi kurzu obdrží Osvědčení o absolvování.

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakt

Mgr. Alena Krejčí, Dis.- organizace studia, email: alena.krejci@mendelu.cz

Kadlecová Petra, Mgr. - garantka kurzu