Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace

Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace

Typ kurzu

Další vzdělávání pedagogických pracovníků; kurz obchodní korespondence; kurz pro širokou veřejnost. Tento kurz vznikl na základě spolupráce s Obchodní akademií, Střední odbornou školou knihovnickou a Vyšší odbornou školou Brno. 

Cíl kurzu

Cílem rozšiřujícího studia absolventů vysokoškolského vzdělání pedagogických i nepedagogických směrů je získání aprobace pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Technika administrativy a obchodní korespondence apod., jejichž obsahem je zvládnutí hmatové metody psaní na klávesnici a obchodní korespondence. Záměrem je, aby na základě získaných poznatků učitelé základních a středních škol, případně učitelé odborného výcviku a praktického vyučování získali potřebné znalosti a praktické pedagogické kompetence pro výuku těchto předmětů.

Ukončení a výstup studia

Podmínkou ukončení studia je splnění požadavků stanoveného garantem a účast na minimálně 80 % přímé výuky a absolvování náslechu a výstupu na cvičné škole. Písemná závěrečná zkouška z ekonomiky proběhne po 2 semestrech výuky.

Účastníci vypracují závěrečnou práci na téma didaktika odborného předmětu v celkovém rozsahu 10 stran. Dílčí závěrečná ústní zkouška z didaktiky probíhá formou diskuse nad závěrečným výstupem a závěrečnou prací. Dílčí závěrečná písemná zkouška zahrnuje desetiminutový opis textu dle písemné předlohy, vypracování tabulky a vyhotovení obchodní písemnosti. Na základě výše stanovených podmínek obdrží účastník Osvědčení o absolvování rozšiřujícího studia předmětu "Písemná a elektronická komunikace" a Vysvědčení z kurzu.

Délka a organizace kurzu

  • 4-semestrální výuka; 3 semestry bude probíhat výuka, 4.semestr proběhne týdenní praxe
  • výuka bude probíhat v pátek (14 -- 20); 1x za 14 dní
  • výuka bude zahájena na základě naplnění kapacity kurzu, nejbližší termín v září 2015

Obsah kurzu

Celková dotace studia v délce tří semestrů

250 hodin,

z toho

90 prezenčně

80 e-learning

80 konzultace

1. výukový blok

Počet hodin

Ovládání klávesnice hmatovou metodou

14/14

Práce s textem, Word

4/2

Autorská korektura

2/2

Výukové programy

2/0

Konzultace

20/0

Celkem

42/18

Cílem prvního výukového bloku je získání praktických klíčových dovedností učitele -- ovládání klávesnice hmatovou metodou pomocí výukového programu ZAV. Seznámení se s výukou psaní na klávesnici pomocí alternativních výukových programů a s výukou psaní na klávesnici pomocí učebnice. V prvním bloku studia se účastníci naučí ve Wordu pracovat s textovými předlohami, rozpočítat text na úhozy, vypočítat čisté úhozy za minutu a procento chyb. Dále se seznámí s používanými korekturními značkami a naučí se upravovat a opravovat text dle korekturních značek.

2. výukový blok

Počet hodin

Excel

4/0

Vyhotovení tabulek (Excel, Word)

8/8

Wordprocessing

6/8

Elektronická komunikace

6/6

Konzultace

20/0

Celkem

44/22

Cílem druhého výukového bloku je seznámení se s tabulkovým programem Excel. Prakticky vyhotovit tabulky v programu Excel a Word z daného zadání. Seznámit se s disciplínou Wordprocessing, tj. upravovat text dle zadání v programu Word a maximálně využívat jeho možnosti pro efektivní práci s textovým souborem. V elektronické komunikaci se naučit práci s elektronickou poštou, tvorbou e-mailu, naučit se získávat informace z webovských stránek, seznámit se s elektronickým obchodováním a elektronickým bankovnictvím.

3. výukový blok

Počet hodin

Ekonomika

6/4

Česká státní norma 09210

4/0

Obchodní korespondence

12/12

Vnitropodnikové písemnosti

4/4

Pracovně právní písemnosti

4/4

Konzultace

20/0

Celkem

50/24

Cílem třetího výukového bloku je seznámení se základy ekonomiky a obchodní korespondence, dále seznámit účastníky s ČSN 09210 tak, aby byli schopni prakticky vyhotovovat obchodní písemnosti do předtisků i bez předtisku. Součástí třetího výukového bloku bude i seznámení a praktické písemné zpracování vnitropodnikových písemností.

4. výukový blok

Počet hodin

Didaktika

6/6

Náslech na cvičné škole

2/0

Výstup na cvičné škole

1/0

Diskuse nad jednotlivými náslechy a výstupy

1/0

Konzultace

20/0

Ústní zkouška

1/0

Závěrečná písemná zkouška

3/0

Celkem

34/6

Cílem čtvrtého výukového bloku je seznámit účastníky s didaktikou vyučovacího předmětu, nácviku psaní jednotlivých písmen, číslic a značek a ovládání klávesnice. Prostřednictvím náslechu a výstupu upevnit praktické poznatky získané během studia přímo ve vyučovacím procesu a zároveň otevřít diskusi nad konkrétní vyučovací hodinou, nad důvody použitých tradičních i netradičních didaktických metod a postupů a jejich významem pro podporu tvorby příznivého klimatu ve třídě při vyučování.

Termín kurzu

Dle kapacitního obsazení. Předběžný termín - září 2015 -- červen 2017.

Cena kurzu

celková cena 18 900,- Kč

platba po splátkách 4 725,- Kč za 1 semestr (celkově 4 semestry výuky)

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontaktní osoba

Šašinková Andrea, Bc.