Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Kurz Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství odborných předmětů

Kurz Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství odborných předmětů

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro absolventy vysokých škol zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, IT, lesnického, dřevařského, zahradnického a veterinárního zaměření.

Kurz je akreditován MŠMT.

Cíl kurzu

 • Získání pedagogické způsobilosti pro vyučování odpovídající skupiny odborných předmětů na středních školách v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský studijní obor,
 • rozvoj psychodidaktické a psychosociální kompetence učitelů odborných předmětů na středních školách.

Výstup

Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání "Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství odborných předmětů", které je opravňuje k vyučování skupiny odborných předmětů na středních školách.

Forma studia

Studium je čtyřsemestrové, kombinované, o celkovém rozsahu 350 hodin (plánované zahájení březen 2015).

Organizace studia

Výuka probíhá ve 4 dvoudenních soustředěních za semestr (1. - 3. semestr), tj. 180 hodin konzultací - pátek a sobota. Následuje pedagogická praxe v rozsahu 50 hodin, tj. 2 hodiny náslechů v odborném předmětu a praktickém vyučování, 8 hodin výstupů v odborném předmětu, 4 hodiny výstupů v praktickém vyučování, 28 hodin připravy na vyučování, 8 hodin pro zpracování dalších úkolů pedagogické praxe a dále pak 100 hodin tvroby závěrečné písemné práce.

Obsahová náplň studia

Studium obsahuje čtyři tématické bloky (Pedagogika, Psychologie, Didaktika, Praktická část) se zaměřením na 19 dílčích studijních předmětů. Praktická část zahrnuje vykonání pedagogické praxe, zpracování závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky učitelské způsobilosti.

Učební program

Tématický celek: PSYCHOLOGIE Počet hodin Způsob ukončení
Předměty:
Obecná psychologie 15 zkouška
Vývojová psychologie 5 zápočet
Pedagogická psychologie 15 zkouška
Sociální psychologie 10 zkouška
Školní hygiena a prevence 5 zápočet
Pedagogická komunikace 5 zápočet
Kultura projevu učitele 5 zápočet
Celkem 60
Tématický celek: PEDAGOGIKA Počet hodin Způsob ukončení
Předměty:
Základy pedagogiky 13 zkouška
Sociální pedagogika 12 zkouška
Speciální pedagogika 10 zkouška
Pedagogická diagnostika 10 zkouška
Alternativní pedagogika 5 zápočet
Výchovné poradenství 5 zápočet
Školský management 5 zápočet
Celkem 60
Tématický celek: DIDAKTIKA Počet hodin Způsob ukončení
Předměty:
Oborová didaktika 20 zkouška
Úvod do environmentální výchovy 10 zkouška
Prezentace ve výuce 10 zkouška
Didaktika praktického vyučování 5 zkouška
Informační technologie ve výuce 10 zápočet
Moderní didaktická technika 5 zápočet
Celkem 60
Celkem dotace na 1. - 3. semestr 180
Tématický celek: PRAKTICKÁ ČÁST Počet hodin Způsob ukončení
Rozvoj psychodidaktických kompetencí učitele 15 zápočet
Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele 15 zápočet
Individuální řízená pedagogická praxe 50 (2 týdny) zápočet, zkouška
Závěrečná písemná práce 90 zápočet
Závěrečná zkouška
Celkem 170
Doplňující pedagogické studium - učitelství odborných předmětů Počet hodin Způsob ukončení
Celková dotace za čtyřsemestrové studium 350

Předpoklady pro přijetí ke studiu v kurzu

 1. Vysokoškolské vzdělání zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického, případně veterinárního zaměření - vysokoškolské vzdělání II. stupně, tzn. (Ing., Mgr.), ve smyslu zákona č. 563/2004 sbírky, § 9. Pokud uchazeč má vystudován I. stupeň vysokoškolského vzdělání, tzn. (Bc.) se zaměřením viz. výše, může se do studia přihlásit - osvědčení o úspěšném absolvování studia v kurzu získá až po řádném ukončení navazujícího magisterského programu,
 2. přihláška ke studiu,
 3. zaplacení I. částky školného.

Klasifikační hodnocení studenta

výborně 1 A
velmi dobře plus 1,5 B
velmi dobře 2 C
dobře plus 2,5 D
dobře 3 E

Vyučující zapisují známky z jednotlivých předmětů do výkazu o studiu, který obdrží student při zahájení studia.

Výuka v 1. - 3. semestru probíhá v posluchárnách Mendelovy univerzity v Brně. Na individuální řízenou pedagogickou praxi ve čtvrtém semestru studia nastupuje student na cvičnou školu, která mu je, stejně jako termín praxe, určena Institutem celoživotního vzdělávání. Organizační a obsahové záležitosti pedagogické praxe jsou uvedeny v Pokynech pro pedagogickou praxi, které obdrží student i příslušná cvičná škola před zahájením praxe.

Závěrečnou písemnou prací v rozsahu cca 30 stran má student prokázat své schopnosti využívat tvořivě poznatků získaných v doplňujícím pedagogickém studiu a samostatně zpracovat zadaný problém.

Závěrečná zkouška

K závěrečné zkoušce se student přihlašuje písemnou přihláškou na Institut celoživotního vzdělávání. Zkouška je komisionální a obsahuje:

 • praktickou část (tj. klasifikovaný vyučovací výstup v rámci modulu Individuální řízená pedagogická praxe),
 • obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu 35 stran,
 • soubornou ústní zkoušku ze tří předmětů (Psychologie, Pedagogiky a Didaktiky).

Výsledek závěrečné zkoušky se hodnotí klasifikační stupnicí - viz tabulka Klasifikace hodnocení studenta. Jestliže student u závěrečné zkoušky neprospěl, rozhodne komise, zda bude student v případném opravném termínu opakovat pouze část nebo celou závěrečnou zkoušku. Opakovat závěrečnou zkoušku lze pouze 1x, a to nejdříve za 3 měsíce. O celkovém výsledku závěrečné zkoušky rozhoduje komise.

Na základě vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání "Doplňující pedagogické studium - učitelsví odborných předmětů", které jej opravňuje k vyučování odborných zemědělských, potravinářských, ekologických mechanizačních, ekonomických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních předmětů na středních školách.

Podmínky pro ukončení předmětu -- aby mohl student řádně předmět ukončit, je povinen splnit požadavky stanovené garantem předmětu a účastnit se na minimálně 80% přímé výuky každého předmětu.

Uznávání předmětů -- v případě, že student absolvuje některý z předmětů UOP v rámci jiného studia, je v pravomoci garanta na základě písemné žádosti studenta doložené obsahem, rozsahem a způsobem ukončení předmětu, rozhodnout o jeho případném uznání. Uznat lze předmět, který byl ukončen předepsaným způsobem nejvýše před dvěma lety.

Přerušení studia -- maximální délka přerušení může být dva roky. O přerušení musí být požádáno písemně na adresu Institutu, po ukončení přerušení může být student opětovně přijat na základě písemné žádosti a studium pak dokončuje za podmínek stanovených Institutem pro daný akademický rok. V případě, že je žádost o přerušení studia podána v průběhu výuky předmětu, musí student po opětovném zápisu tento předmět absolvovat znovu. V případě, že je předmět řádně ukončen, může po zápisu pokračovat dále ve studiu.

Ukončení studia

 • nesplnění podmínek účasti na přímé výuce
 • na vlastní žádost
 • nenastoupení po přerušení

Cena kurzu

14.000,- Kč

Kurzovné se platí ve třech splátkách:

 • 1. splátka ve výši 6.350,- Kč před zahájením 1. semestru studia,
 • 2. splátka ve výši 6.000,- Kč před nástupem na pedagogickou praxi,
 • 3. splátka ve výši 1.650,- Kč současně s podáním přihlášky k závěrečným zkouškám.

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:

 

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení. 

Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Obor vystudované školy:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):


Přihlášky do LS 2014/2015 jsou přijímány do 20.2.2015. Zahájení výuky je naplánováno na březen 2015. 

Kontakty

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Odborný garant kurzu
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání
Externí učitelka - Agronomická fakulta
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání
+420 545 135 220
BA05N4017 (E4.17)
dlinhart@node.mendelu.cz

Bc. Andrea Šašinková
Organizace kurzu
Technická pracovnice pro výuku - Ústav informatiky (PEF)
+420 545 132 231
BA39N2042 (Q2.42)
andrea.sasinkova@mendelu.cz