Úvodní stránka / Kurzy celoživotního vzdělávání / Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Kurz Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Kurz Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

V souladu s dlouholetými tradicemi a zkušenostmi i novými trendy v pedagogickém vzdělávání učitelů odborného výcviku na středních odborných školách a odborných učilištích si Vám dovolujeme nabídnout kurz celoživotního vzdělávání s názvem Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Jeho absolvováním získáte, v návaznosti na Vaše dosažené odborné vzdělání, pedagogickou způsobilost pro vyučování praktického vyučování a odborného výcviku zemědělského, potravinářského, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického, provozu služeb, případně veterinárního typu na středních školách -- učilištích. Současně tak splníte nezbytné legislativně stanovené požadavky pro výkon Vaší profese -- profese učitele odborného výcviku.

Kurz je akreditován MŠMT.

Základní cíle kurzu

Absolvent studia získá pedagogickou způsobilost pro vyučování praktického vyučování a odborného výcviku (zemědělského, potravinářského, mechanizačního, ekonomického, lesnického, dřevařského, zahradnického, provozu služeb, případně veterinárního typu) na středních školách -- učilištích. Studium zahrnuje disciplíny psychologické, pedagogické a biologické a významnou měrou je také zaměřeno na rozvoj profesních činností učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku.

Organizace studia

Studium je zajišťováno ve smyslu § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a § 9 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Profil studenta

Je koncipován komplexně vzhledem k přípravě na výkon profese učitele praktického vyučování a odborného výcviku. Studium zahrnuje disciplíny psychologické, pedagogické a biologické, významný je podíl rozvoje nácviku profesních činností učitele praktického vyučování a odborného výcviku. Jedná se zejména o dovednosti v oblastech:

 • plánování a příprava praktického vyučování a odborného výcviku,
 • realizace a řízení praktického vyučování a odborného výcviku, typy řízení,
 • vytváření příznivého psychosociálního klimatu ve skupině žáků v praktickém vyučování a na odborného výcviku,
 • motivace pracovního výkonu, kultura projevu životních cílů,
 • hodnocení žáků v praktickém vyučování a odborném výcviku,
 • reflektování práce učitele praktického vyučování a odborného výcviku.

Forma a rozsah studia

Studium je třísemestrové s celkovým rozsahem 270 hodin a probíhá kombinovanou formou. 175 hodin přímé výuky a 25 hodin řízené praxe je doplňěno 70 hodinami konzultací.Jestliže student složí všechny zápočty a zkoušky předepsané učebním programem a odevzdá v termínu závěrečnou písemnou práci, může se přihlásit k vykonání závěrečné zkoušky. Ta se skládá ze 3 částí:

 • praktická část (tj. klasifikovaný vyučovací výstup na pedagogické praxi),
 • obhajoba závěrečné písemné práce,
 • souborná ústní zkouška ze 3 tématických celků (Pedagogika, Psychologie, Didaktika).

Na základě vykonání závěrečné zkoušky obdrží student Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání, které jej opravňuje vykonávat povolání učitele praktického vyučování a odborného výcviku.

Předpoklady pro přijetí ke studiu

 1. odborné vzdělání stanovené pro učitele odborného výcviku (viz zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 9, odst.5),
 2. přihláška ke studiu,
 3. zaplacení I. splátky kurzovného.

Obsah studia - učební program

Celek Předmět Hodin Ukončení
Pedagogika Základy pedagogiky 15 zkouška
Sociální pedagogika 10 zkouška
Speciální pedagogika 15 zkouška
Pedagogická diagnostika 5 zápočet
Školský management 5 zápočet
Psychologie Základy obecné a vývojové psychologie 15 zkouška
Pedagogická psychologie 15 zkouška
Sociální psychologie 10 zkouška
Pedagogická komunikace 5 zápočet
Školní hygiena a prevence 5 zápočet
Didaktika Oborová didaktika 10 zkouška
Didaktika praktického vyučování 15 zkouška
Didaktika odborného výcviku 15 zkouška
Hygiena a bezpečnost práce 5 zápočet
Informační technologie a moderní didaktická technika ve výuce 5 zápočet
Praktická část Tvorba školního vzdělávacího programu 15 zkouška
Rozvoj psychodidaktických kompetencí učitele 10 zápočet
Rozvoj psychosociálních kompetencí učitele 10 zápočet
Metodika individuální řízené pedagogické praxe 5 zápočet
Individuální řízená pedagogická praxe 25 zápočet, zkouška
Závěrečná písemná práce zápočet

Po zakončení výuky každého předmětu, pokud není uvedeno jinak, skládá student zkoušku. Zkouškou se prověřují znalosti, popř. dovednosti studenta z příslušného předmětu, schopnosti aplikovat získané znalosti a dovednosti a též schopnosti řešit odborný pedagogický problém.

Klasifikační hodnocení studenta

výborně 1 A
velmi dobře plus 1,5 B
velmi dobře 2 C
dobře plus 2,5 D
dobře 3 E

Pro vykonání zkoušky má uchazeč řádný termín a 2 opravné termíny. Vyučující zapisují zápočty a zkoušky z jednotlivých předmětů do Výkazu o studiu.

V průběhu studia student vypracovává závěrečnou písemnou práci (cca v rozsahu 30 stran). Jejím prostřednictvím má prokázat své schopnosti využívat tvořivě poznatků získaných doplňujícím pedagogickým studiem a samostatně zpracovat zadaný problém.

Témata závěrečných písemných prací budou zadána v polovině 1. semestru studia. Jejich výběr musí být ze strany studentů ukončen nejpozději do konce 1. semestru. Spolu s tématem závěrečné písemné práce bude studentu stanoven i jeho vedoucí, který bude plnit funkci konzultanta. Závěrečnou písemnou práci je povinností studenta odevzdat 1 měsíc před ukončením studia.

Po ukončení výuky nastupuje student na souvislou individuální řízenou pedagogickou praxi na cvičnou školu, která mu, stejně jako termín praxe, bude určena ICV. Další organizační a obsahové záležitosti pedagogické praxe jsou v Pokynech pro pedagogickou praxi, které obdrží student i příslušná cvičná škola.

Jestliže student složí všechny zkoušky předepsané učebním programem a odevzdá v termínu závěrečnou písemnou práci, může se přihlásit k vykonání závěrečné zkoušky učitelské způsobilosti. Ta se skládá ze 3 částí:

 • praktická část (tj. klasifikovaný vyučovací výstup na pedagogické praxi),
 • obhajoba závěrečné písemné práce,
 • souborná ústní zkouška ze 3 celků (Pedagogika, Psychologie, Didaktika).

K ústní části závěrečné zkoušky je student připuštěn pouze pro úspěšném obhájení závěrečné práce. Výsledek závěrečné zkoušky se hodnotí klasifikační stupnicí - viz tabulka č.1. Jestliže student u závěrečné zkoušky neprospěl, rozhodne komise, zda bude student v případném opravném termínu opakovat pouze část nebo celou závěrečnou zkoušku. Opakovat závěrečnou zkoušku lze pouze 1x, a to nejdříve za 3 měsíce.

Na základě vykonání závěrečné zkoušky obdrží student Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání, které jej opravňuje vykonávat funkci učitele praktického vyučování a odborného výcviku.

Cena kurzu

13.500,- Kč (kurzovné se hradí ve dvou splátkách, před zahájením kurzu a před nástupem na pedagogickou praxi)

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Obor vystudované školy:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kurz se otevře na základě naplnění kapacity studentů. Plánované zahájení kurzu je na březen 2015.

Kontakt

Šašinková Andrea, Bc.

Pokyny pro pedagogickou praxi studentů

Studentů kurzů CŽV -- Specializace v pedagogice -- UPVOV