Úvodní stránka / Vysokoškolský ústav / Informace o vysokoškolském ústavu

Informace o Institutu

Naše poslání

Posláním Institutu celoživotního vzdělávání jako vysokoškolského ústavu je především zajišťovat vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost orientovanou do oblasti studijních a vzdělávacích programů, výuku vybraných bakalářských studijních programů, realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání a rozvoj seniorského vzdělávání formou Univerzity třetího věku.

Mezi další činnosti ICV patří zejména realizace interního vzdělávání pro zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně, zajištění činnosti Poradenského centra, zajišťující vzdělávání poradců a metodiků v zemědělství lesnictví, potravinářství, ekonomice a ekologii v oblasti transferu informací z vědy a výzkumu do praxe a řešení projektů vyhlašovaných MŠMT, GAČR, MZe, ESF apod.

V obecných rysech koncepce celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně navazuje na nabídku, kterou Mendelova univerzita v Brně poskytuje ve svých akreditovaných studijních programech tak, aby se obdobné nebo překrývající kompetence daly získat i v programech celoživotního studia. Tato základní nabídka je rozšiřována o znalosti speciální, související zejména se znalostmi jazykovými, s rozvojem schopností zpracovávat informace, s moderními informačními technologiemi, se zvyšováním znalostí související s fungováním současné společnosti a ekonomiky, s podnikáním, s fungováním organizačních struktur v současném podnikání i vazbami na globální ekonomické prostředí a globalizační trendy. Výukové programy se dotýkají rovněž problematiky zemědělských trendů, problematiky ekologie, práva, komunikace s odlišnými kulturami apod.

Naše vize

Začlenit Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně do struktury vzdělávacích institucí Evropské Unie, podílejících se na procesu celoživotního učení a vytvořit z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně plnohodnotný vysokoškolský ústav, založený na rozsáhlé spolupráci, jak s fakultami Mendelovy univerzity v Brně, tak s vysokoškolskými ústavy a fakultami českých a zahraničních univerzit.

Naše studia:

 1. Bakalářská:
  • Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů (UOP)
  • Specializace v pedagogice, obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV)
  • Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP)
 2. Magisterská:
  • Technické znalectví a expertní inženýrství (TZEI)
 3. Celoživotní vzdělávání (CŽV):
  • SOPV (DPS)
  • Individuální kurzy ICV
  • Další odborné vzdělávání
 4. Studium v oblasti pedagogických věd (SOPV)
 5. Univerzita třetího věku (U3V)

Studenti ICV studující akreditované bakalářské a magisterské studijní programy mají statut studenta, nejde o celoživotní vzdělávání.

Naše organizační struktura