Úvodní stránka / Projekty / Řešené projekty / Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě studia

Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)

Souhrnné informace o projektu

Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
Prioritní osa: 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.2 - Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 18
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Anotace projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality studijního programu Specializace v pedagogice v kombinované formě studia na Mendelově univerzitě v Brně, aby odpovídalo vzdělávacím potřebám cílové skupiny a požadavkům praxe. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci s nedostatečnou kvalifikací, kteří jsou povinni si tuto kvalifikaci k výkonu svého zaměstnání doplnit dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, další studenti v učitelském studijním programu a akademičtí pracovníci. Projekt bude řešen odborníky Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a dalšími experty. V rámci projektu bude inovována kombinovaná forma studijního programu Specializace v pedagogice, vypracovány elektronické studijní opory pro vybrané studijní předměty, vytvořeny a realizovány tutorované e-learningové kurzy, inovován systém spolupráce s partnerskými středními školami a zaveden dvoustupňový systém pedagogické praxe.

Termín řešení projektu: 1. 1. 2011 -- 31. 12. 2013

Realizační tým:

PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. -- koordinátor projektu
Ing. Martin Zach -- finanční manažer
Dana Kročilová -- asistentka projektu
Lenka Malchrová -- asistentka projektu

Popis projektu

Projekt "Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě studia" je zaměřen na zvýšení kvality studijního programu Specializace v pedagogice v kombinované formě studia. Cíle budou naplněny prostřednictvím souboru nástrojů, které umožní zvýšit úroveň kvality studia, připravit podmínky pro navyšování počtu studentů v kombinované formě studia a uznávat předchozí vzdělání uchazečů o studium získané v procesu formálního i neformálního vzdělávání.

Cíle projektu

Rámcové cíle projektu:

  • inovace struktury studijních předmětů s ohledem na vzdělávací potřeby studentů a potřeby pedagogické praxe;
  • vytvoření a provoz tutorovaných a netutorovaných e-learnigo¬vých kurzů ve studijním systému Moodle;
  • vytvoření adiovizuálních výukových materiálů pro podporu distančního vzdělávání;
  • nákup moderních didaktických prostředků pro inovaci přímé výuky a nákup odborné literatury;
  • inovace systému spolupráce s partnerskými středními školami, zavedení a ověření dvoustupňového systému pedagogické praxe;
  • zvyšování odborné úrovně akademických pracovníků vyučujících ve studijním programu Specializace v pedagogice;
  • transfer zkušeností mezi akademickými pracovníky a učiteli středních odborných škol a učilišť.

Při inovaci studijního programu bude důraz kladen na moderní a progresivní organizační formy vzdělávání a metody výuky, které budou kombinovány s dlouhodobě ověřenými zkušenostmi z frontálního vyučování. V kombinované formě studia bude kladen velký důraz na samostudium s maximální multimediální podporou a odbornou asistencí. 

Vytvořeno bude dvanáct e-learningových kurzů (např. Informační gramotnost, Marketing školy, Školský management, Tvorba školního vzdělávacího programu, Prevence sociálně patologických jevů, Svět práce, aj.), které budou vedeny zkušenými tutory. Dále budou vypracovány distanční studijní opory ve formě netutorovaných e-learningových kurzů (např. Obecná psychologie, Pedagogická psychologie, Sociální psychologie, Základy pedagogiky, Sociální pedagogika, Pedagogická diagnostika, Didaktika praktického vyučování, Obecná didaktika, Teorie a metodika výchovy, Výchovné poradenství, Environmentální výchova, Seminář k bakalářské práci aj.)

Pro zkvalitnění výuky v kombinované formě studia budou natočeny audiovizuální materiály s exkurzemi do zařízení jako jsou Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko-psychologická poradna, Tyflocentrum, Informační a poradenské středisko při úřadu práce aj.

Klíčové aktivity

KA1 - Inovace struktury, obsahu a výukových metod studijních předmětů v kombinované formě studijního programu Specializace v pedagogice

KA2 - Pilotní ověření a realizace dvoustupňového systému pedagogické praxe

KA3 - Tvorba studijních opor a výukových materiálů k inovovaným předmětům studijního programu Specializace v pedagogice a převod do LMS

KA4 - Naprogramování, implementace a webhosting administračního softwaru pro správu LMS

KA5 - Tvorba a realizace tutorovaných e-learningových kurzů

KA6 - Vytvoření metodiky pro uznávání předchozího vzdělání a úprava přijímacího řízení zohledňujícího specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí  

KA7 - Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků učitelského studijního programu

KA8 - Konference zaměřená na zhodnocení současných trendů vzdělávání učitelů středních škol

Dopady projektu pro cílovou skupinu

Projekt přispěje k inovaci a zkvalitnění učitelského studijního programu a povede ke zvýšení profesní odbornosti nekvalifikovaných učitelů s praxí, ale i budoucích učitelů a zlepší jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Absolvováním vzdělávacích aktivit získají účastníci projektu aktuální a moderní poznatky v oblasti učitelství, které povedou ke zvýšení profesní kredibility, pracovního uspokojení a sebevědomí.

Akademickým pracovníkům přinese projekt možnost konzultovat aktuální problémy z pedagogické odbornosti a praxe s odborníky v České republice i zahraničí, získat pozitivní příklady a návody z jiných pracovišť a zvýšit jejich profesní odbornost v souladu s evropskými a světovými standardy.

Kontakty

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
manažer projektu
+420 545 135 215
16@node.mendelu.cz

Dana Kročilová
asistentka projektu
+420 545 135 209
krocilov@node.mendelu.cz

Lenka Malchrová
asistentka projektu
+420 545 135 234
Fax:+420 545 135 235
31953@node.mendelu.cz

Ing. Martin Zach, Ph.D.
finanční manažer
+420 545 135 231
martin.zach@mendelu.cz