Úvodní stránka / Studium / Bakalářské / Studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví

Studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví

Obor Technické znalectví a pojišťovnictví

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví je vhodný pro absolventy středních škol s maturitou, kteří podobně jako pracovníci z praxe chtějí získat odborné kompetence pro oceňování technických prostředků a likvidaci pojistných událostí a profesně působit na pozicích, souvisejících s posuzováním finanční a materiální úrovně použití strojů a zařízení.

Oblast uplatnění absolventů

Aktuální požadavky trhu práce vyžadují ekonomicko-technicky vysokoškolsky vzdělané odborníky pro výkon technických a analytických činností, pracovníky v oblasti posuzování technického stavu a hodnoty, oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, oceňování majetku z důvodu jeho pojištění. Další možnosti profesního zařazení spočívají na pozicích odhadců, expertů finančních ústavů, pojišťoven, leasingových a makléřských společností, technických a úvěrových útvarů bank a finančních institucí, při poskytování poradenské, expertní a znalecké činnosti, v oblasti státní správy a samosprávy, eventuelně v resortu středního a vysokého školství při výuce technických a ekonomických disciplín a četná další uplatnění.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním oboru Technické znalectví a pojišťovnictví je ukončené středoškolské studium zakončené maturitní zkouškou. Zájemci o studium mají povinnost absolvovat Test studijních předpokladů ke studiu studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví na VÚ ICV MENDELU. Jeho absolvování je organizováno VÚ ICV MENDELU.

Pro přijímací řízení je rozhodující podle výsledků Testu studijních předpokladů ke studiu studijního programu Technické znalectví a  pojišťovnictví na VÚ ICV MENDELU přikládána váha 60% a podle dosaženého studijního průměru na střední škole (váha - 40%) sestaven pořadník uchazečů, který je zásadním podkladem pro rozhodnutí ředitelky VÚ ICV MENDELU o přijetí uchazeče do daného studijního oboru.

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalárském studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví
na vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdelávání Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2015/2016

Přihlášky ke studiu budou k dispozici od druhé poloviny prosince 2013 zde. Uchazeči je podávají elektronicky, vytisknou je, podepíší a doručí na studijní oddělení ICV buď osobně nebo na adresu ICV (viz Kontakt) do 31. března 2014.

Informace k Testu studijních předpokladů

Harmonogram přijímacího řízení:

Termín písemné přijímací zkoušky: Testu studijních předpokladů je stanoven na středu 14. 5. 2014 od 10:00 v učebně E02 - budova E - ICV MENDELU. Délka trvání TSP je 60 minut. Dále v termínu 26. -- 30. 5. 2014 bude náhradní termín pro ty účastníky, kteří z podložených závažných důvodů se nemohou dostavit.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí (vzor odvolání k výsledkům přijímacího řízení)


Studijní plán - starý dobíhající - platí pro studenty 3. ročníku

Studijní plán - nový

Studijní obor je tříletý (šest semestrů). Studium probíhá ve dvou formách: prezenční (denní) a kombinované (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 1500 hodin výuky, 28 zkoušek a 180 kreditů.

Studijní obor je tříletý (šest semestrů). Studium probíhá ve dvou formách: prezenční (denní) a kombinované (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 1500 hodin výuky, 28 zkoušek a 180 kreditů.

Statut studenta

Studijní aktuality

Informace pro studenty TZP

  • Charakteristika oboru a profesí, profil absolventa
  • Úvod do studia studijního programu a oboru TZP - prezenční forma studia - Prezentace
  • Úvod do studia studijního programu a oboru TZP - kombinovaná forma studia - Prezentace

Fomuláře pro studenty

Studijní opory

Státní bakalářské zkoušky