Úvodní stránka / Studium / Magisterské / Studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství

Studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství

Studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství

Obor Technické znalectví a expertní inženýrství

Pro koho je obor určen

Magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství navazuje na první stupeň bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví uskutečňovaného na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Dále umožňuje prostupnost a pokračování v  magisterském stupni studia pro absolventy bakalářského studia technických a technicko-ekonomických oborů, zejména Provoz techniky, Technologie odpadů, Automatizace řízení a informatika a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Oblast uplatnění absolventů

Trh práce požaduje ekonomicko-technicky graduované odborníky pro výkon expertní činnosti a činnosti technických a analytických pracovníků a auditorů pro oblast posuzování technického stavu, technické hodnoty a oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění majetku z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti likvidátora nebo samostatného likvidátora pojistných událostí. Další oblastí uplatnění absolventů je výkon činnosti interních auditorů technické a environmentální bezpečnosti výrobků a provozovaných výrobních strojů a strojních zařízení. Na trhu práce v České republice i zemích Evropské unie se vyvíjí a sílí společenská poptávka na úrovni bakalářského a následně i magisterského studia vysokoškolsky vzdělaných specializovaných odborníků pro tyto výše uvedené pracovní pozice. O kombinovanou formu studia potom mají především zájem pracovníci, kteří již tyto pozice vykonávají a potřebují si vzdělání doplnit nebo rozšířit v těchto specifických kompetencích. Další uplatnění absolventů je možné v oblasti středního a vysokého školství při výuce předmětů technických a ekonomických disciplín a dále v oblasti státní správy a samosprávy.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě přijímacího řízení, v jehož rámci je přijímací písemná zkouška. U navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství, studijního oboru Technické znalectví a expertní inženýrství v kombinované formě, je podle výsledků přijímací písemné zkoušky (váha - 60%)  a dosaženého studijního průměru (váha - 40%) v bakalářském stupni studia shodného nebo příbuzného oboru sestaven pořadník uchazečů, který je zásadním podkladem pro rozhodnutí ředitelky VÚ ICV MENDELU o přijetí uchazeče do daného studijního oboru. Absolventi bakalářského studijního programu a oboru Technické znalectví a pojišťovnictví uskutečňovaného na Mendelově univerzitě v Brně budou přijímání do studia bez přijímací zkoušky do studijního průměru 1,5. Podmínkou zápisu bude doklad o složení státní závěrečné zkoušky na úrovni bakalářského případně magisterského studia shodného nebo příbuzného oboru. Přijímací řízení ke studiu se uskutečňuje pro navazující magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství, jeho studijní obor Technické znalectví a expertní inženýrství pro akademický rok 2014/2015 pouze v kombinované formě.

Podmínky pro prijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Technické znalectví a expertní inženýrství
na vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdelávání Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2015/2016

Písemná přijímací zkouška se skládá z povinných předmětů SZZ studijního programu a oboru TZP:
-    Technické znalectví
-    Pojišťovnictví
-    Projektové řízení

Okruhy přijímací zkoušky k jednotlivým předmětům je možné dohledat níže:

- okruh otázek předmětu Technické znalectví - jsou už kompletní;

- okruh otázek předmětu Pojišťovnictví - jsou už kompletní;

- okruh otázek předmětu Projektové řízení - jsou už kompletní.


Rozsah písemné zkoušky:

Písemná zkouška bude v podobě testových otázek s volbou jedné správné odpovědi (a,b,c,d). Zahrnuje v celku 20 testových otázek, z toho 12 otázek z okruhu Technické znalectví; 4 z okruhu Pojišťovnictví a 4 z okruhu Projektové řízení.

Přihlášky ke studiu budou k dispozici od ledna 2014 zde. Uchazeči je podávají elektronicky, vytisknou je, podepíší a doručí na studijní oddělení ICV buď osobně nebo na adresu ICV (viz Kontakt) do 31. března 2014.

Harmonogram přijímacího řízení:

Termín písemné přijímací zkoušky je stanoven na středu 14. 5. 2014 od 10:00 v učebně E01 - budova E - ICV MENDELU. Délka trvání zkoušky je 45 minut. Dále v termínu 26. -- 30. 5. 2014 bude náhradní termín pro ty účastníky, kteří z podložených závažných důvodů se nemohou dostavit.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí (vzor odvolání k výsledkům přijímacího řízení)

Studijní plán

Navazující studijní program je dvouletý (čtyři semestry). Studium probíhá v kombinované formě (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 980 hodin výuky, 15 zkoušek a 120 kreditů.

Statut studenta

Studijní aktuality

Informace pro studenty TZEI

Formuláře pro studenty

Studijní opory

Státní závěrečné zkoušky

 

Státní závěrečná zkouška bude složena z následujících částí: 

  • Obhajoba diplomové práce
  • Ústní zkouška zahrnující předměty:
    • Technické znalectví,  
    • Expertní inženýrství,  
    • Projektové řízení.