Úvodní stránka / Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vědeckovýzkumná a projektová činnost ICV

Vědeckovýzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost vysokoškolského ústavu je orientována do následujících okruhů:

  • analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe;
  • zvýšení možností uplatnění pracovních sil na trhu práce po jejich návratu z rodičovské dovolené;
  • multikulturní prostředí a připravenost na něj;
  • pedagogicko-psychologické poradenství SOŠ a jeho proměny v ČR a EU;
  • práce s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami;
  • analýza vzdělávacích potřeb pedagogů SOŠ v souvislosti se vznikem center CŽU;
  • potřeby pedagogů v oblastech osobního růstu a zvyšování psychické integrity a odolnosti.

Významné vědeckovýzkumné projekty -- národní

V roce 2011 zahájil vysokoškolský ústav řešení 2. interního vědeckovýzkumného projektu s názvem: Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce, s dobou realizace projektu 04/2011 -- 12/2013. Spoluřešiteli projektu jsou všichni akademičtí pracovníci Oddělení sociálních věd ICV.
Spolupráce ICV s PEF a FRRMS při řešení výzkumného záměru s id. č. 6215648904 a názvem "Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu", jeho tematického okruhu 02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace subjektů na nové podmínky integrovaného trhu, který byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím MŠMT ČR.

Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti Mendelovy univerzity v Brně prostřednictvím vytvoření uceleného systému vzdělávání akademických pracovníků a ostatních pracovníků univerzity, inovace akreditovaného studijních programu Specializace v pedagogice (SvP) a inovace systému projektového řízení jako předpokladu pro zapojení do národních i mezinárodních akademických týmů a mezinárodních sítí. Realizace daného projektu přineslo vytvoření zcela nového systému vzdělávání akademických a ostatních pracovníků univerzity s pilotním provedením kurzů, inovaci bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice (SvP), studijního oboru Učitelství odborných předmětů v počtu 15 předmětů. Byla vytvořena struktura projektového řízení dle nejlepší zahraniční praxe umožňující rozsáhlejší zapojení do národních, mezinárodních projektů a sítí.

Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji

Projekt je především zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve vědě a výzkumu prostřednictvím přípravy a realizace kurzů, seminářů a intersektorální mobility (včetně krátkodobých zahraničních stáží) v rámci systému odborného vzdělávání pracovníků ve vědě a výzkumu (VaV) a studentů doktorského studia na Mendelově univerzitě v Brně, VFU Brno a Biopharmu - Výzkumném ústavu biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. Doplňkovou aktivitou je podpora zájmu o studium přírodovědných oborů zájemců o vědeckovýzkumnou práci z řad studentů a pedagogických pracovníků středních škol.
ICV byl také řešitelem či spoluřešitelem projektů financovaných NAZV a MZe, řešící problematiku Modelu multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích technologií a Hydrotermickou stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů v podmínkách nových environmentálních technologií zemědělské a asanační praxe a Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech bioplynových stanic ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin.
V roce 2011 byl vysokoškolský ústav nositelem 8 projektů financovanýchze Strukturálních fondů EU a MŠMT, 6 projektů z Rozvojových programů pro rozvoj vysoké školy a 2 projektů Fondu rozvoje vysokých škol

Významné odborné akce

Mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE (International Conference of Lifelong Learning)

Pořadatel a garant: ICV MENDELU
Mezinárodní vědecká konference s již čtyřletou tradicí. Cílem 3. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 bylo zhodnocení trendů celoživotního vzdělávání v 21. století a transfer zkušeností. Na konferenci byla diskutována témata z oblasti přípravného vzdělávání pedagogických pracovníků, dalšího odborného vzdělávání, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání seniorů.

Studentský inkubátor

Pořadatel a garant: ICV MENDELU
3. ročník přehlídky studentských prací studentů bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Nejvýznamnější studentské práce jsou pravidelně prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE, která je pořádána ICV MENDELU.

Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce

Garant: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Termín konání: 1. 4. 2011 -- 31. 12. 2013
2. interní vědeckovýzkumný projektaktuálně reaguje na vznik center celoživotního učení (CŽU) v podmínkách vybraných středních odborných škol ČR. Projekt se zaměřuje jak na učitele a jejich potřeby v rámci dalšího vzdělávání, tak na SOŠ samotné.
Výzkumná šetření jsou realizována na univerzitních cvičných školách Mendelovy univerzity v Brně.

Job Challenge 2011

Pořadatel a garant: ICV MENDELU, VUT v Brně, MU
1. ročník veletrhu pracovních příležitostí určený pro vysokoškolské studenty všech brněnských vysokých škol. Tohoto veletrhu se zúčastnilo více než 2500 studentů a 70 potenciálních zaměstnavatelů.
Vznik nezávislého recenzovaného vědecko-odborného periodika Lifelong Learning (ISSN 1804-526X)
Odborné periodikum publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, vynikající studentské práce, zprávy a analytické recenze vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů). Svým obsahem je zaměřeno na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol a učilišť, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost.
Cílem časopisu je přinášet aktuální poznatky z oblasti celoživotního učení a vzdělávání. Střednědobým cílem časopisu je jeho zařazení do pozitivního Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.