Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2009 / Zakončení vzdělávacího projektu "Zvyšování kvalifikační znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařství"

Zakončení vzdělávacího projektu "Zvyšování kvalifikační znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařství"

V týdnu od 15.6.2009 do 19. 6.2009 proběhl a byl slavnostně zakončen vzdělávací projekt s názvem "Zvyšování kvalifikačních znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařtví", který proběhl převážněna půdě Institutu celoživotního vzdělávání Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Informace o projektu

Organizátor:

Vzdělávací projekt byl pořádán Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně ve spolupráci se Sdružením lesních školkařů České Republiky.

Popis vzdělávacího projektu

Celá akce byla realizována v rámci tří učebních pětidenních bloků. Většina bloků byla probíhala ve formě odborných přednášek a seminářů.

První z učebních bloků se uskutečnil v lednu roku 2009, druhý v únoru 2009 a třetí závěrečný blok proběhl v červnu 2009.

Během celé akce zaznělo 37 tématických přednášek zabývajících se svým obsahem jak problematikou podnikání ve školkařství , k oboru se vztahující legislativy, ekonomiky a marketingu, tak především problematikou lesního semenářství a pěstování sadebního materiálu lesních dřevin.

Seznámení s problematikou vzdělávání lesních školkařů

Jak je všeobecně mezi lesnickou veřejností známo, problematice lesního školkařství je na středních školách věnováno v předmětu pěstování lesů pouze několik hodin, na vysokých lesnických školách jsou pak pro problematiku semenářství a lesní školkařství vyčleněné samostatné předměty, ovšem málokterý absolvent školy se v této době specializuje na svou budoucí další profesní dráhu zájmově tak, aby toto studium pojímal v celé komplexnosti vztahů odpovídající současné situaci v lesním školkařství.

Cíl vzdělávacího projektu

Uspořádaný vzdělávací cyklus měl za cíl doplnit a inovovat odborné znalosti dotýkající se problematiky lesního školkařství těm technickým pracovníkům, kteří se k řízení školkařských provozů dostali ve své profesní lesnické dráze dodatečně, náhodně, či sami měli vlastní potřebu si své znalosti aktualizovat a inovovat.

Odborní lektoři

Celkem na sérii přednášek a seminářů participovalo na patnáct odborníků zejména Prof. Ing. Oldřich Mauer, CSc., Doc. Ing. RNDr. Eva Palátová, PhD., Ing. Pavel Kotrla, PhD., Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., prom. biol. Zdeňka Procházková, CSc., JUDr. Dr. Ing. Martin Flora, Doc.Ing. Václav Kupčák, CSc., Ing. Viktor Janauer a řada dalších profesně uznávaných odborníků pocházejících z různého prostředí, například z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa a dalších.

Zakončení vzdělávacího projektu

V rámci posledního bloku měli účastníci vzdělávacího programu možnost navštívit a dozvědět se nejnovější poznatky z oboru lesního školkařtví i v rámci odborných exkurzí konaných ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumné stanici v Opočně a ve výzkumné stanici téže organizace v Uherském Hradišti. Další z exkurzí se odehrála v Semenářském závodě Lesů České republiky, s. p. v Týništi nad Orlicí. Na konci kurzu každý z absolventů prošel závěrečnými pohovory před čtyřčlennou odbornou komisí. Každý z absolventů celého vzdělávacího programu, tj. ten který absolvoval většinu přednášek, exkurzí a závěrečný pohovor obdržel Osvědčení o absolvování odborného kurzu zaměřeného do oblasti lesního školkařtví v celkové časové dotaci 103 hodin. Je potěšující, že z plné disponibilní kapacity možných 20 účastníků jich vzdělávací cyklus zdárně dokončilo 19.

Slovo závěrem

Poděkování patří všem, kteří se na realizaci celého projektu od začátku podíleli, za organizátory to byli ze strany Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně jeho ředitel Ing. Pavel Máchal, CSc., Ing. Kamil Nechuta a Ing. Šárka Moravcová, kteří zajišťovali jeho hladký průběh a za Sdružení lesních školkařů ČR patří velký dík Ing. Vladimíru Foltánkovi, který zastává funkci jejího manažera a bez jehož iniciativy by takovýto vzdělávací projekt nevznikl.