Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Mezinárodní konference o distančním vzdělávání: CRIDALA 2005

Mezinárodní konference o distančním vzdělávání: CRIDALA 2005

Ve dnech 22. -- 26. června 2005 byla na Open University v Hong Kongu pořádána Centrem pro výzkum v oblasti distančního vzdělávání a učení dospělých (CRIDAL) za spolupráce Národní organizace vyššího distančního vzdělávání v Beijing, Čínského univerzitního centrálního rozhlasu a televize v Beijing, Asijské mezinárodní otevřené univerzity v Macau a Otevřené univerzity Taiwan Třetí konference o výzkumu v oblasti distančního vzdělávání a učení dospělých v Asii a čtvrtá konference o distančním vzdělávání v Číně -- CRIDALA 2005. Jejich ústředním tématem byla Transformace asijského vzdělávání prostřednictvím otevřeného a distančního učení.

Cílem konference bylo poskytnout delegátům příležitosti zúčastnit se diskuse o transformaci vzdělávání prostřednictvím otevřeného a distančního učení (ODL), zvláště pak v Asijském regionu. Asie se v mnoha svých zemích velmi mění a rozrůstá, a proto hledá cestu, jak vzdělání umožnit co největšímu množství obyvatelstva. Právě otevřené a distanční vzdělávání hraje v této transformaci asijského teritoria rozhodující úlohu. Toto vědecké setkání tak umožňovalo jeho účastníkům pokračovat v předávání zkušeností v této oblasti a následně jim může napomoci v plánování další budoucnosti distančního vzdělávání.

Konference se zúčastnilo 184 odborníků ze 24 zemí z celého světa. Nejpočetněji byla zastoupena Čína (114 delegátů), ale kromě zemí asijského kontinentu se bylo možné se na konferenci setkat také s účastníky z Austrálie, Kanady, Nigérie, Jihoafrické republiky a USA. Evropa byla prezentována 5 státy -- Francií, Německem, Švédskem, Anglií a také Českou republikou, kterou reprezentovali jediní 2 delegáti, a to PhDr. Dana Linhartová, CSc. a Ing. Pavel Máchal, CSc. z MZLU v Brně.

Mezi očekávané a naplněné výsledky mezinárodní konference lze zahrnout:

 • prezentace demonstrující transformační efekty otevřeného a distančního vzdělávání v asijském regionu;
 • prezentace o dopadech dokladovaného výzkumu otevřeného a distančního vzdělávání v Asii,
 • nové myšlenky, které se projevují ve výsledcích výzkumů, pokud jde o využití informačních a komunikačních technologií v rámci otevřeného a distančního vzdělávání;
 • příspěvky zaměřené na některé z podtémat, za předpokladu detailního šetření konkrétních souvislostí a změn;
 • přínos v oblasti vědeckých dovedností a vědomostí, zejména nových a mladých výzkumníků problematiky otevřeného a distančního vzdělávání;
 • zvýšenou spolupráci a sdílená východiska v mezinárodní síti výzkumníků a profesionálů;
 • rady a vytváření sítí pro budoucí profesionální rozvoj;
 • knihu o vybraných vysoce kvalitních příspěvcích, které byly prezentovány na této konferenci.

Kombinovaná struktura dvou výše uvedených konferencí spojovala dva faktické soubory distančních vzdělavatelů tak, aby vytvořili živé fórum všech těch, kteří se zajímají o otevřené a distanční vzdělávání v jistém regionu.

V linii společného tématu byla v rámci konference CRIDALA 2005 rozvíjena tato zvolená podtémata:

 • podtéma 1: Inovace, transformace a rozvoj,
 • podtéma 2: Transformační učení prostřednictvím technologií,
 • podtéma 3: Předpokládaná odpovídající podpora a záruka kvality,
 • podtéma 4: Transformace prostřednictvím výzkumu,
 • podtéma 5: Distanční vzdělávání a celoživotní učení.

V rámci prvního podtématu bylo zahrnuto 27 příspěvků, druhého pak 44, třetího 51, čtvrtého 13 a pátého podtématu 21 příspěvků.

Konference CRIDALA 2005 byla slavnostně zahájena v pondělí 20. června 2005 Prof. Davidem Murhpym, předsedou organizačního výboru. Poté účastníky oslovili Prof. John C Y Leong, prezident Otevřené univerzity v Hong Kongu a slečna Liu Ying, ředitelka divize distančního a celoživotního vzdělávání odboru vyššího vzdělávání Ministerstva školství Číny. Pro pondělní dopoledne se klíčovým vystoupením stal příspěvek Prof. Petera Jarvise z Univerzity v Surrey v Anglii, který byl zaměřen na transformaci asijského vzdělávání prostřednictvím otevřeného a distančního učení s ohledem na rozvoj myšlení.

Již v průběhu pondělního dopoledního programu probíhala první paralelní sezení u dvou podtémat (podtémata 1 a 2), kde odeznělo celkem 6 specifických vědeckých příspěvků. Odpolední jednání konference bylo zpočátku opět vedeno na společném plenárním zasedání, kde odezněl příspěvek Prof. T M Wong z Otevřené univerzity v Malajsii na téma Celoživotní vzdělávání: rozvíjející a vzdělávací pořádek pro znalostní společnost. Odpolední paralelní sezení k podtématům 4 a 5 tentokrát umožňovala prezentovat 8 příspěvků.

Na úterním plenárním zasedání získalo velkou pozornost účastníků druhé klíčové vědecké pojednání slečny Liu Ying z Ministerstva školství Číny, který byl orientován na problematiku rozvíjené dotované podpory a záruky kvality výzkumu. Třetí dopolední paralelní sezení bylo věnováno podtématům 1, 2 a 3, v rámci něhož bylo předneseno 8 speciálně zaměřených odborných sdělení, čtvrté sezení pak podtématům 1 a 2, kde bylo prezentováno tentokrát 6 odborných příspěvků. Úterní odpoledne bylo v rámci plenárního jednání účastníků věnováno třem zásadním vystoupením. Prof. Chen Deren z Fakulty distančního vzdělávání Zhejiang University hovořil na téma: Modely rozvíjení vynikajících studentů a systém inovace ve webovém prostředí, Doc. Hao Chengyi z Fakulty online vzdělávání Rumin University v Číně pak o praxi a zkoumání stavby online východisek a podporované obsluhy a Prof. Shen Ruimin z Fakulty online vzdělávání Shanghai Jiao Tong University zaujal přítomné svým vystoupením, které bylo směřováno na konstrukci síťových systémů pro východiska sdílení mezi univerzitami v západní Číně.

V úterý odpoledne se pak již z časových důvodů mohlo uskutečnit pouze jedno paralelní sezení, jež bylo obsahově věnováno jak 2. podtématu, tak i podtématům 3, 4 a 5. V jeho rámci mezi 11 příspěvky také zaznělo odborné pojednání Ing. Pavla Máchala, CSc. a PhDr. Dany Linhartové, CSc. z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Jeho hlavním cílem bylo analyzovat současný stav v oblasti distančního vzdělávání na MZLU v Brně. Na základě deskripce stávající situace a její komparace se stavem distančního vzdělávání na jiných vysokých školách v České republice byly jak vymezeny jeho přednosti, tak i formulována jeho některá rizika (viz Máchal, P., Linhartová, D., Some problems of distance learning in conditions of Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. In CRIDALA 2005. Transforming Asian Education Through Open and Distance Learning. The third Conference on Researce in Distance and Adult Learning in Asia and the fourth Conference on Distance Education in China. Hong Kong 20-26 June 2005. Hong Kong: OUHK, 2005. CD).

V závěrečný den konference, ve středu 22. června 2005, bylo dopolední jednání v plénu věnováno vystoupení Prof. Cheng Kai-minga z University of Hong Kong, které sledovalo problematiku transformace prostřednictvím výzkumu. Šesté paralelní sezení ke 4. a 5. podtématu konference potom seznámilo účastníky s 10 dílčími odbornými příspěvky. Po jeho skončení byla konference Prof. Davidem Murphym na jejím plenárním zasedání slavnostně uzavřena.

Naše aktivní přítomnost na skvěle organizované mezinárodní konferenci o distančním vzdělávání: CRIDALA 2005 byla pro nás cennou zkušeností a poskytla nám mnoho příležitostí nejen k vědeckému, ale i osobnostnímu rozvoji. Získali jsme mnoho podnětných odborných informací a inspirací, navázali nové odborné kontakty s předními zahraničními experty na oblast distančního vzdělávání a v neposlední řadě detailněji poznali především specifičnost asijského otevřeného a distančního učení. Nelze opomenout ani tu skutečnost, že jsme se též ve vzdáleném Hong Kongu snažili úspěšně prezentovat naši Alma mater.