Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Podporujeme vzdělávání akademických pracovníků a dalších pracovníků univerzity.

Podporujeme vzdělávání akademických pracovníků a dalších pracovníků univerzity.

Dne 19. 6. 2007 proběhl v Kongresovém sále Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny DEN EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, kde došlo k slavnostnímu ukončení projektu "Od rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání" a k shrnutí výsledků práce za první rok konání projektu "S vyšší kvalifikací proti dopadu strukturálních a technologických změn".

Projekt "Od rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání" proběhl úspěšně ve spolupráci Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a s Jihomoravským inovačním centrem. Cílovou skupinu tvořili za MZLU pracovníci ve výzkumu a vývoji a studenti doktorských programů.

V rámci projektu, jehož hlavním cílem byla podpora kvalifikovaných, vzdělaných a adaptabilních pracovních sil, inovace a adaptibilita při rozvoji podnikatelského ducha, při usnadnění vytváření pracovních míst, stejně jako podpora kvalifikace a posilování potenciálu pracovních sil ve výzkumu, vědě a technologiích, se uskutečnilo celkem 43 kurzů. Těch se celkem zúčastnilo 377 žen a 326 mužů, přičemž podle věkového rozložení byla nejvíce zastoupena skupina 25-50 let u obou pohlaví. Celkový počet účastníků byl 1440 osob.

Druhý jmenovaný projekt "S vyšší kvalifikací proti dopadu strukturálních a technologických změn" se přehoupl přes svoji první polovinu, a proto na Dni ESF, došlo k hodnocení prozatím dosažených výsledků. Cílovou skupinu projektu tvoří za MZLU v Brně administrativní pracovníci, referenti a odborní referenti se SŠ, VOŠ a VŠ vzděláním a vedoucí zaměstnanci se SŠ, VOŠ nebo VŠ vzděláním.

V rámci prvního roku projektu, jehož hlavním cílem je zajistit prostřednictvím komplexní nabídky vzdělávacích kursů a seminářů zvýšení kvalifikace a odborné způsobilosti cílové skupiny, což povede k posílení adaptability jednotlivců na zvyšující se nároky trhu práce, růst flexibility pokud jde o druh vykonávaných pracovních činností a tím k dosažení jejich vyšší zaměstnatelnosti jak v podmínkách univerzity, tak i na trhu práce obecně, se uskutečnilo celkem 22 kurzů/seminářů s celkovým počtem 456 účastníků z toho 336 žen a 126 mužů, přičemž podle věkového rozložení byla nejvíce zastoupena skupina 25 -- 50 let u obou pohlaví. V rámci dne ESF byly účastníkům kurzů, které organizačně a lektorsky zajišťoval Institut celoživotního vzdělávání MZLU, předány Certifikáty o absolvování.

Po shrnutí výsledků projektu byli přítomní na závěr pozváni k účasti na dalších kurzech a seminářích, které se uskuteční v rámci druhého roku trvání projektu, z nichž některé se budou opakovat, jiné budou zcela nové.