Main page / Poradenské centrum / Studenti se specifickými potřebami

Studenti se speciálními potřebami

Podle vysokoškolského zákona a vnitřních předpisů MENDELU mají studenti i uchazeči o studium se zdravotním postižením či znevýhodněním stejné právo získat vysokoškolské vzdělání jako jejich zdraví kolegové. Systém podpory studentům se specifickými potřebami na MENDELU tedy poskytuje každému studentovi a uchazeči o studium se specifickými potřebami v maximální možné míře takovou službu nebo úpravu studia a prostředí, které umožní důsledky postižení projevující se při studiu kompenzovat. Poskytované služby a úpravy však nesmějí snižovat studijní nároky, tzn. každý student MENDELU musí prokázat stejné průběžné i výstupní výsledky pro dosažení požadované kvalifikace.

Využití systému podpory je dobrovolné. Student/uchazeč o studium se může rozhodnout, zda podporu využije nebo bude studovat/ucházet se o studium bez podpory. Pokud se rozhodne podpory využít, MENDELU zaručuje ochranu informací týkajících se postižení studenta nebo jeho zdravotního stavu a považuje je za zcela důvěrné.

Jako studenti se speciálními potřebami jsou považovány:

- osoby s pohybovým postižením,

- osoby se zrakovým postižením,

- osoby se sluchovým postižením,

- osoby se specifickými poruchami učení,

- osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami,

- osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením,

- a osoby s kombinací postižení.

Úprava podmínek studia závisí na typu a rozsahu postižení, zahrnuje například:

- navýšení času při písemném zkoušení,

- volba mezi ústní a písemnou formou zkoušení, dle potřeb studenta,

- využití poradenských služeb Poradenského centra -- psycholog, speciální pedagog,

- poskytnutí studijních materiálů v elektronické podobě,

- poskytnutí podpůrných technických prostředků,

- vytvoření individuálního studijního plánu.

Úprava podmínek vychází z potřeb studenta a aktuálních možností univerzity, převažuje snaha zvyšovat přístupnost vzdělávání v různých oborech.

Pomocníkem při různých nejasnostech je pro všechny studenty univerzity Poradenské centrum ICV MENDELU, které se zaměřuje především na:

- poskytování odborných psychologických a speciálně -- pedagogických služeb (diagnostika, poradenství, terapie),

- konzultační činnost pro studenty a zaměstnance školy,

- zprostředkování úpravy studijních materiálů dle potřeb studentů,

zprostředkování podpůrných technických prostředků pro studenty.

Fakultní koordinátor -- je osoba zajišťující podporu studentů a uchazečů o studium na úrovni jednotlivých fakult, vysokoškolského ústavu. Jeho činnosti jsou zpravidla následující:

- spolupracuje s Poradenským centrem ICV MENDELU při zjišťování speciálních potřeb a vlastních kapacit studenta před započetím studia a v jeho průběhu,

- zajišťuje rovněž informovanost příslušných pracovišť, které se podílejí na výuce studijního oboru studenta se specifickými potřebami,

- spolupracuje s garantem příslušného oboru při tvorbě individuálního studijního plánu studenta se specifickými potřebami.

Koordinátoři pro studenty se specifickými potřebami dle fakult a vysokoškolského ústavu:

Agronomická fakulta

ing. Simona Viktorinová, vedoucí studijního oddělení, telefon: +420 545 133 008, email: simona.viktorinova@mendelu.cz

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D., fakultní koordinátor, proděkanka pro studium, telefon: +420 545 133 191, email: alzbeta.jarosova@mendleu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Hana Kališová, organizační pracovnice děkanátu, telefon: +420 545 136 112, email.: hana.kalisova@mendelu.cz

Lesnická a dřevařská fakulta

ing. Elena Ječmenová, vedoucí studijního oddělení, telefon: +420 545 134 005, +420 739 341 966 (mobil), email: elena.jecmenova@mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta:

Ing. Petra Křupalová, organizační pracovnice děkanátu, telefon: +420 545 132 727, email: petra.krupalova@mendelu.cz

Zahradnická fakulta:

Ing. Ludmila Hrubá, studijní referentka, telefon: +420 519 367 225, +420 545 136 006, email: ludmila.hruba@mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání

Bc. Iva Urbánková, studijní referentka, telefon: +420 545 135 208, email: iva.urbankova@mendleu.cz

Mgr. Dita Janderková, Ph.D., koordinátor vysokoškolského ústavu, zástupce ředitelky pro pedagogiku, telefon: +420 545 135 233, email: dita.janderkova@mendelu.cz

Studium na MENDELU

Příručka pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně

Příručka pro pedagogické pracovníky, poradce a další zaměstnance MENDELU shrnující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům.