Main page / International Cooperation / Student Mobility

1. STUDIJNÍ POBYTY

PROGRAM LLP/ERASMUS

Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení (Lifelong learning Programme) zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Země:

 • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Švýcarsko
 • Země ESVO, členové EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátská země: Turecko
CEEPUS II

je výměnný univerzitní program podporující spolupráci mezi univerzitami zejména ve středoevropského regionu a to v rámci jednotlivých sítí univerzit. Spolupráce v rámci tohoto programu přispívá k evropské integraci. Mezinárodní dohoda CEEPUS II program aktualizovala a prodloužila do roku 2009. Po externím hodnocení byl program prodloužen do 31.7.2011. Prodloužení bude dále na základě dohody CEEPUS III, která vstoupí v platnost 1.5.2011. Studentský a učitelský pobyt je financován přes program Ceepus, kdy student či učitel obdrží grant od hostitelské univerzity dle výše stanovené Národni agenturou země hostitelské univerzity. Blíže k výši grantu www.ceepus.info (nutno otevřít informace týkající se cílové země). MENDELU proplácí studentům a učitelům cestu tam a zpět, dle pravidel stanovených naši Národní agenturou. Student před odjezdem do zahraničí musi kontaktovat zahraniční oddělení rektorátu k podpisu dohody, která zajistí proplacení cesty.

Země:

 • Albánie, Bulharsko, Bosna a hercegovina, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Pristina/Kosovo

MOBILITA ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Fakulty Mendelovy univerzity v Brně spolupracují v rámci různých programů v oblasti studentských a učitelských mobilit (LLP/ERASMUS, CEEPUS). Zároveň univerzita spolupracuje se zahraničními partnery na studentských recipročních mobilitách mimo programy financované Evropskou unií, a to prostřednictvím bilaterálních smluv o spolupráci, jakož i mezinárodních smluv zajišťovaných MŠMT.

Spolupráce probíhá formou recipročních výměn po dobu jednoho nebo dvou semestrů, přičemž předměty absolvované v zahraničí se uznávají do studentova studijního plánu.

Seznam bilateralnich smluv viz https://is.mendelu.cz/katalog/dohody.pl?typ=5

 

2. PRAKTICKÉ STÁŽE

PROGRAM LLP/ERASMUS

Základní podmínky, které musí student splnit

 • Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na   vysoké škole, která má rozšířený Erasmus University Charter
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia
 • Po celé období pracovní stáže v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením pracovní stáže v zahraničí
 • Student může studovat jakýkoliv ročník studia
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu
 • Student, který má občanství jiného státu, a v rámci mobility by chtěl jet do země svého původu - mobilita se může uskutečnit, ale má nejnižší prioritu (např. slovenští studenti jedoucí na Slovensko)

Podmínky, které musí splnit pracovní stáž

 • Minimální délka pracovní stáže jsou 3 měsíce, maximální 12 měsíců.
 • Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci
 • Přijímající organizace musí mít právní subjektivitu
 • Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v Evropských institucích a agenturách, které mají vlastní placený i neplacený systém stáží, organizacích spravujících programy EU (kde by mohlo dojít ke konfliktu zájmů a/nebo dvojímu financování) a národních diplomatických misích a úřadech v zahraničí (ambasády, velvyslanectví, generální konzuláty, stálé zastoupení (při EU), stálé delegace (při NATO) a stálé mise - viz MZV)
 • Česká centra nemají diplomatický statut - tj. jsou oprávněné org.
 • Zastoupení krajů - jsou oprávněné org.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Studenti MENDELU v Brně si pracovní stáž zajišťují sami (mohou využít služeb zprostředkovatelských agentur) nebo prostřednictvím kontaktů své domovské univerzity. Více informací na:

http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/stazeerasmus